1. Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 • ‘Algemene Voorwaarden’: de algemene voorwaarden opgenomen in dit document;
 • ‘Content’: de boodschap zoals die middels de door ODIV gebruikte software wordt verzonden via online, e-mail, web en/of mobiele communicatiekanalen;
 • ‘Data’: de door Opdrachtgever aan ODIV voor de uitvoering van de Diensten verstrekte data, persoonsgegevens en andere gegevens en/of ontwerpen;
 • ‘Diensten’: alle door ODIV ten behoeve van de Opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden of verleende of te verlenen diensten of te leveren of geleverde producten, een en ander zoals omschreven in de Offerte;
 • ‘ODIV’: Online Divisie B.V., gevestigd te Utrecht aan de (3534 AM) Nijverheidsweg 16A;
 • ‘Offerte(s)’: iedere door ODIV uitgebrachte offerte of aanbieding voor het leveren van Diensten;
 • ‘Opdrachtgever’: de (rechts)persoon die ODIV vraagt een aanbieding te doen of de (rechts)persoon die ODIV een Offerte doet, dan wel met wie ODIV een Overeenkomst sluit;
 • ‘Overeenkomst’: iedere overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en ODIV, waaronder een door de Opdrachtgever getekende Offerte;
 • ‘Partijen’: Opdrachtgever en ODIV;
 • ‘Software’: de door ODIV gebruikte – of de door of namens ODIV aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde – programmatuur, applicatie(s), interface, website/virtuele omgeving, databestanden, apparatuur of andere materialen waaronder uitdrukkelijk niet begrepen de Data;
 • ‘Tools’: ODIV werkt met verschillende tools, waaronder maar niet beperkt tot Google (Analytics, Ads, Tag Manager, Data Studio, Gmail, YouTube, Display Network), LinkedIn, Facebook en Trello.

2. Activiteiten ODIV

ODIV is een online marketing (advies)bureau dat zich met name bezig houdt met het verlenen van diensten op het gebied van online marketing, ontwikkeling van marketingcampagnes en marketingstrategie, social media marketing, vindbaarheid in zoekmachines en website optimalisatie. Er wordt gewerkt met verschillende Tools om de Overeenkomst goed uit te voeren.

3. Totstandkoming overeenkomsten en wijziging

 • De Overeenkomst bevat alle gemaakte afspraken.
 • Alle Overeenkomsten komen pas tot stand als Partijen (i) de Offerte of een ander document hebben ondertekend, (ii) Opdrachtgever per e-mail heeft aangegeven onvoorwaardelijk in te stemmen met de Offerte of (iii) als de Opdrachtgever ODIV feitelijk in staat stelt om de Diensten te verrichten. Aanpassingen op Overeenkomsten of Offertes kunnen alleen schriftelijk worden gedaan.
 • Als zich bij de uitvoering van de Diensten omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken dat er wordt afgeweken van de Overeenkomst, dan zal ODIV de Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. Tenzij de Opdrachtgever per ommegaande ODIV anders informeert, zal ODIV de Overeenkomst uitvoeren met inachtneming van de noodzakelijke wijzigingen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 • ODIV zal zich als opdrachtnemer tot het uiterste inspannen de Diensten zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren in overeenstemming met de in de Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures.
 • De Offerte bevat een algemene beschrijving van de doelstellingen en uitgangspunten van de Diensten en de omstandigheden voor een (optimale) uitvoering daarvan. ODIV heeft een inspanningsverplichting, maar geen resultatenverplichting.
 • Partijen kunnen desgewenst afspraken over het serviceniveau vastleggen in een Service Level Agreement (‘SLA’). De Opdrachtgever zal ODIV steeds informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Als er afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten zonder rekening te houden met vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud of service of met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van ODIV liggen. Ook wordt daarbij rekening gehouden met de Diensten als geheel gedurende de duur van de Overeenkomst.
 • ODIV mag er vanuit gaan dat iedereen die namens de Opdrachtgever met ODIV communiceert ook bevoegd is om uit naam van Opdrachtgever te handelen.
 • ODIV mag derden inschakelen voor de (gedeeltelijke) uitvoering van de Diensten. In dat geval staat ODIV volledig in voor de uitvoering van deze Diensten.
 • Alle door ODIV genoemde (opleverings)termijnen zijn naar beste weten geschat op basis van de gegevens die hem bij het aangaan van een Overeenkomst bekend waren. ODIV zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijnen in acht te nemen. Overschrijding van een genoemde termijn brengt ODIV pas in verzuim als (i) Opdrachtgever ODIV op het verzuim heeft gewezen, (ii) ODIV daarbij gelegenheid krijgt om binnen een redelijke termijn het verzuim te herstellen en (iii) het verzuim na die termijn niet is hersteld.
 • Als er een overschrijding van een termijn dreigt, dan zullen Partijen zo spoedig mogelijk overleggen over de nodige maatregelen. Als een termijn wordt overschreden is dat geen reden om Diensten te weigeren of om de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden.
 • ODIV werkt niet-exclusief in branches. Mocht deze wens er wel zijn, dan valt dit op aanvraag te bespreken.
 • De responstijd van ODIV is tijdens gepaste werktijden.
 • Vertraging in de oplevering van Diensten is nooit aan ODIV te wijten als die vertraging het gevolg is van het (i) niet tijdig verstrekken van Data (waaronder Content) of (ii) het verstrekken van ondeugdelijke Data. ODIV beoordeelt zelfstandig of de Data deugdelijk is voor de uitvoering van de Diensten en zal Opdrachtgever zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk informeren als de Data niet voldoet.

5. Data van de opdrachtgever

 • Alle Data blijft eigendom van de Opdrachtgever en Opdrachtgever garandeert (i) dat de Data op rechtmatige wijze zijn aangelegd en (ii) dat het gebruik van de Data zoals voorzien in de Overeenkomst geen inbreuk op wet- en regelgeving tot gevolg heeft.
 • Aanpassingen of bewerkingen door ODIV van de Data zullen er nooit toe leiden dat de Data eigendom wordt van ODIV.
 • Als het aanleggen van een database een gevolg is van de Diensten of daarvan deel uitmaakt, dan gebeurt dat aanleggen onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever op grond van de wet niet als producent van de databank wordt aangemerkt, dan heeft de Overeenkomst tot gevolg dat alle databankrechten volledig aan Opdrachtgever worden overgedragen ex artikel 2 lid 4 Databankenwet.
 • ODIV zal alle Data altijd vertrouwelijk behandelen. ODIV zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om Data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 • Alle bewerking van persoonsgegevens door ODIV gebeurt op instructie van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is dan de Verantwoordelijke en ODIV de Verwerker zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • ODIV mag de persoonsgegevens van Opdrachtgever (hierna: ‘Persoonsgegevens’) niet voor eigen doeleinden verwerken en/of aan derden te verstrekken.
 • ODIV is verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens, tenzij de Opdrachtgever anders bericht of tenzij een wettelijk voorschrift ODIV tot mededelen verplicht.
 • Gedurende de Overeenkomst staan de Persoonsgegevens op verzoek aan de Opdrachtgever ter beschikking op de termijn waarop dat technisch mogelijk is. Na beëindiging van de Overeenkomst zal ODIV alle Persoonsgegevens op verzoek retourneren of vernietigen.

6. Prijzen en betaling

 • Alle door ODIV opgegeven prijzen exclusief BTW.
 • Als ODIV op basis van een duurovereenkomst Diensten levert, dan heeft ODIV het recht de zijn tarieven tussentijds aan te passen. ODIV zal Opdrachtgever over het voornemen van een aanpassing schriftelijke informeren uiterlijk 3 maanden voordat de tariefswijziging ingaat. Als Opdrachtgever bezwaar maakt tegen de aanpassing dan dient hij daartegen bezwaar te maken binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van ODIV. In geval van een bezwaar zullen Partijen overleggen over de aanpassing. Als dat overleg niet leidt tot overeenstemming dan zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen per datum dat de tariefswijziging ingaat.
 • Als ODIV door het niet (tijdig) aanleveren van deugdelijke Data meer of andere Diensten moet verrichten dan afgesproken, dan zal ODIV deze Diensten apart in rekening brengen op basis van het gebruikelijk door ODIV gehanteerde tarief.
 • De manier van facturatie en de betalingstermijn is in de Overeenkomst opgenomen. Als dat niet het geval is dan zal ODIV maandelijks op basis van nacalculatie factureren en geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.
 • Opdrachtgever doet afstand van iedere bevoegdheid tot opschorting en verrekening van een betaling. Als de Opdrachtgever het niet eens is met een factuur, dan moet hij binnen 14 dagen na factuurdatum daarvan schriftelijk een gemotiveerde melding te maken bij gebreke waarvan de factuur is geaccepteerd.
 • Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn zonder dat een sommatie of ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van verzuim, kan ODIV zijn Diensten opschorten en is de Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van de wettelijke rente plus 2%.
 • Als Opdrachtgever ook na een eerste sommatie niet binnen de gestelde termijn overgaat tot betaling, dan zal ODIV de incasso uitbesteden. In dat geval is de Opdrachtgever ook de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 1.000.
 • Als ODIV overgaat tot opschorting van zijn Diensten, dan is Opdrachtgever kosten verschuldigd voor het opnieuw aansluiten/opstarten van de Diensten.

7. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

 • Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ODIV verleende diensten, rusten bij ODIV. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
 • Alle door ODIV verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, monitors, checklisten, adviezen, templates, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van ODIV openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door ODIV en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met ODIV.
 • Alle door ODIV geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van ODIV. Na afloop of opzegging van het kan ODIV Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen of aan haar retour te zenden.
 • ODIV behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Opdrachtgever vrijwaart ODIV voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

 • ODIV is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan ODIV onjuiste of onvolledige bescheiden en informatie heeft verstrekt.
 • ODIV is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door ODIV.
 • ODIV is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden. ODIV verplicht zich om zich te verzekeren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van opdrachten.
 • Indien ODIV accounts aanmaakt bij Tools namens Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot Google Ads accounts, zijn deze accounts eigendom van opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zelf de verplichting om betalingen na te komen voor voormelde accounts en vrijwaart ODIV voor betaling hiervan.
 • ODIV is niet verantwoordelijk voor de Tools, maar wel verantwoordelijk voor het informeren van de Opdrachtgever en het stopzetten of aanpassen van de effecten van de Tool op aangeven van Opdrachtgever.
 • De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot maximaal de drie (3) laatst verzonden facturen.
 • ODIV heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
 • Opdrachtgever vrijwaart ODIV tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan ODIV onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Onder aanspraken van derden worden tevens verstaan aan de opdrachtgever als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten.

9. Geheimhouding

Alle informatie en gegevens die tussen Partijen worden uitgewisseld of waarvan zij kennis nemen zullen vertrouwelijk worden behandeld tenzij die informatie en/of gegevens bedoeld zijn voor communicatie. Partijen verbinden zich vertrouwelijke informatie en gegevens niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar te maken, tenzij en voor zover zij daartoe zijn gehouden krachtens op grond van een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling.

10. Overmacht

 • Geen van de Partijen hoeft een verplichting na te komen als die nakoming onmogelijk is door een situatie van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers aangewezen door Opdrachtgever, en gebrekkigheid van zaken, materialen, gegevens, Data en programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever is voorgeschreven.
 • Als een overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Alle Diensten die al op grond van de Overeenkomst zijn geleverd worden in dat geval naar verhouding afgerekend.

11. Duur en beëindiging overeenkomst

 • Partijen hebben beide het recht om een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of hun verplichtingen die daaruit voortvloeien op te schorten in het geval van (de aanvraag van) de surséance of het faillissement van de andere partij of wanneer de door de andere partij gedreven onderneming wordt geliquideerd of gestaakt.
 • ODIV bevestigt het einde van de Overeenkomst indien redelijkerwijs mogelijk dertig (30) dagen voordat de Diensten eindigen. De Opdrachtgever dient vervolgens de hem toebehorende eigendommen, waaronder de Data, in bezit te nemen. ODIV zal in elk geval na afloop van de Overeenkomst deze eigendommen aan de Opdrachtgever retourneren per aangetekend schrijven.

12. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden, alle Offertes en Overeenkomst(en) waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.